SVAZEK OBCÍ „ČERNÁ DÍRA“

Svazek obcí Čistá Odra (dále jen „Svazek“) je společná firma města Frýdlant nad Ostravicí a obce Ostravice (v poměru 50:50), která silně připomíná černou díru na peníze.

Zatím co se obec Ostravice mezi lety 2018 – 2022 snažila proaktivně řešit problémy z minulosti a Svazek rozvíjet, frýdlantští zástupci delegovaní městem, Mgr. David Pavliska a Tomáš Magnusek, pod vedením Starostky města a senátorky RNDr. Heleny Pešatové, přešlapovali na místě se špunty v uších a hlavou v písku.

Svazek nebyl a není finančně v dobré kondici. Nedostatek provozního cash-flow motivoval advokáta svazku upomínat město Frýdlant nad Ostravicí k zaplacení ….

pohledávek.

Nesnažil se jen právník, ale i auditor Svazku, který ve svých zprávách upozorňoval, že město Frýdlant nad Ostravicí dluží Svazku část členského příspěvku za rok 2018 ve výši 700 tis Kč. Zástupci města jej však odmítali zaplatit.

Byla to vlastně poněkud paradoxní situace. Sám Mgr. David Pavliska, místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí, jako předseda Svazku na sněmu Svazku v roce 2018 navrhl usnesení, aby město Frýdlant nad Ostravicí zaplatilo Svazku členský příspěvek ve výši 1,2 mil Kč. Sám pro tento svůj návrh zvedl ruku, ale poté, jako zástupce města, odmítl tento členský příspěvek zaplatit.

Došlo tedy k velmi nepříjemné situaci, kdy na základě platných stanov Svazku, po několika letech ve stylu „hlav v písku“, městu Frýdlant nad Ostravicí z důvodu nezaplacení části řádně schváleného členského příspěvku zaniklo členství ve Svazku a město ztratilo právo ve Svazku hlasovat a rozhodovat tak o svém majetku.

V únoru 2022 došlo k setkání zástupců členských obcí, k vyřešení záležitostí ale nedošlo (Zápis).

Advokát Svazku obcí „Černá díra“ popsal dne 20.6.2022 problémy ve Svazku a dopisem obeslal zástupce města a obce.

K dlužné částce 700 tis Kč navíc naskakuje již od roku 2019 zákonný úrok z prodlení. Aktuální dlužná částka je tedy dnes o několik set tisíc korun vyšší.

Závěrem si problémy Svazku obcí „Černá díra“ shrňme. Máme v obecní firmě společníka, který v době, kdy Svazku předsedali zástupci města Frýdlant nad Ostravicí, vytvořil několik VELMI drahých problémů, za které platili, či dodnes platí i Ostravičané.

AD1) Problémy při výběrovém řízení ve Frýdlantu nad Ostravicí (Stavba kanalizace Kamenec-Vyhlídka) – došlo k obstavení majetku Svazku Finančním úřadem. Spor se táhl roky, ale měl „dobrý“ konec a za právní služby se ze společných peněz zaplatilo 500 tis Kč.

AD2) Problémy s neoprávněně načerpanou bankovní garancí a nesprávně reklamovanými vadami provedeného díla (cesta Nová Ves) – Svazek za právní služby ze společné pokladny zaplatil více jak 2 mil Kč. Sodní kauzu zneužití institutu bankovní záruky převzal v roce 2020 nový předseda RNDr. Miroslav Hůrka a jiný právník. Záležitost byla uzavřena dohodou o smíru a město Frýdlant nad Ostravicí a obec Ostravice zaplatily žalobci 3 mil Kč. Vyjednávání o smíru bylo motivováno tím, že Svazek by mohl spor prohrát a zaplatit s příslušenstvím dokonce i 10 mil Kč. O těchto žalobách se nikdy v orgánech města, obce, ani Svazku nejednalo. Tyto problémy, byly před veřejností a zastupiteli od roku 2015 do roku 2019 zcela utajeny, přičemž TOP SECRET tehdy bylo:

AD3) Problém s odstraněným ochranným valem u ČOV v Ostravici – z pohledu finančního dopadu výše popsaných kauz je vlastně tento problém jen maličkostí. V této věci konaly i orgány činné v trestním řízení a zahájily trestní stíhání osob, které Svazek v té době řídily.

Státní zástupce trestní stíhání zastavil a rozhodl o potřebě dalšího prošetření věci, poněvadž se stíhané osoby hájily tvrzením, že žádný val neexistoval (přestože existuje fotodokumentace ochranného valu). Po přerušení stíhání osob státním zástupcem plynoucí čas způsobil, že možné spáchání trestného činu bylo promlčeno a věc byla Policií ČR odložena.

Vznikla tak paradoxní situace, kdy Svazek zaplatil fakturu ve výši 79 040 Kč za odvoz hlíny valu, který prý však, podle obviněných, neexistoval. Materiál ochranného valu byl tedy za peníze Svazku převezen na soukromý pozemek v sousedství bytového domu, který vlastní současný předseda Svazku a 2. místostarosta obce Ostravice Ing. Miroslav Mališ. Za uvedenou částku se Svazku nedostalo žádného protiplnění a navíc musel ochranný val za další peníze znova postavit.

AD4) Problém s hrazením balastních vod – Svazek obcí „Černá díra“ platí městu Frýdlant nad Ostravicí za likvidaci balastních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí i přesto, že se dle smlouvy z roku 2013 za tzv. balastní vody platit nemá. Částka, která mohla být neoprávněně v průběhu let vyplacena se v roce 2021 pohybovala cca ve výši 2 mil Kč. Zastupitelé obce nebyli zatím o žádné změně informováni a proto je možné, že Smlouva je stále platná a současné vedení „Černé díry“, předseda Ing. Miroslav Mališ a místopředseda Jiří Pavlán, oba místostarostové obce Ostravice, s tím zatím asi nic neudělali. Tedy i v těchto dnech, pokud prší, dochází k tomu, že do rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí prší také Ostravické peníze. Kam poté penízky z Frýdlantského rozpočtu tečou, nám není známo.

AD5) Svazek nemůže na kanalizaci (stoky FnO Nová Ves, Ostravice) nikoho připojovat, poněvadž byla vyčerpána kapacita ČOV Ostravice. Zvýšení kapacity ČOV Ostravice bylo vyprojektováno v letech 2021-2022 nákladem cca 1 mil Kč a stavbě bylo v létě 2022 vydáno stavební povolení. Město a obec v této věci uzavřely trojstrannou dohodu o investici 10 mil Kč, do rozpočtů pro rok 2023 tuto stavbu ale nedali a tak se k dnešnímu dni stavět nezačalo. Lidé si tak musí stavět vlastní čistírny odpadních vod i když na pozemku kanalizační řad mají.

Z pohledu miliónů tekoucích z rozpočtu obce Ostravice do Svazku, jeho provozních ztrát a nezaplaceného členského příspěvku městem Frýdlant nad Ostravicí, se nabízí jedna vcelku zásadní otázka: Je pro Ostravičany i nadále výhodné provozovat tuto „Černou díru“ společně s městem Frýdlant nad Ostravicí?

Myslím si, že NE.

Tomáš Kokeš