NEPLAŤTE, CO NEMUSÍTE

Na jaře roku 2016 byla některým občanům obce z Obecního úřadu Ostravice doručena písemná výzva k finanční spoluúčasti na pořízení územní studie vybraných zastavitelných ploch v katastru obce Ostravice. Jelikož se tato písemná výzva týkala i mne, rád bych k tomu řekl pár slov.
Dne 7.9.2015 zastupitelstvo obce Ostravice schválilo návrh územního plánu obce Ostravice. Jedná se o nařízení obecné povahy, které reguluje výstavbu a užívání pozemků v katastru obce Ostravice.
V územním plánu obce Ostravice je vznesen požadavek prověřit v některých vymezených plochách změny jejich využití územní studií. Jedná se o vymezené plochy Z85, Z86, Z21, Z32, Z42, Z93, Z94, Z95, Z96, Z112, Z110, Z116, Z125, P2.
Dne 22.2.2016 rada obce Ostravice schválila nabídku na zpracování územní studie pro plochy Z94, Z21, Z125 dle územního plánu, kterou podal Dipl. Arch. Pierre Busch.
Dne 11.6.2016 mi byl doručen dopis, podepsaný starostou obce Ostravice Ing. Miroslavem Mališem, s výzvou k finanční spoluúčasti na pořízení územní studie zastavitelných ploch Z125 a Z21, jejichž součástí jsou i mé pozemky. Bylo mi sděleno, že celková částka za zpracování studie činí 60 000 Kč, z čehož obec uhradí 15 000 Kč a zbývající část bude požadována po vlastnících pozemků v těchto zastavitelných plochách, a to 1 450 Kč za každý dům na těchto plochách. Dále se v dopise starosty uvádí, že vzhledem k tomu, že někteří vlastníci pozemků se dosud ke studii nevyjádřili, pozastavil obecní úřad další zpracování studie a také povolování staveb, a to do doby, než bude zajištěn příslib financování.
Finanční spoluúčast vlastníků pozemků starosta Mališ odůvodňoval zákonem o obcích, který obcím přikazuje jednat hospodárně.
Dále mě starosta Mališ v dopise upozornil, že v současné době jsou přijímány žádosti na změnu územního plánu obce, ve které obec může požadovat převedení zastavitelných ploch mezi plochy nezastavitelné. Zde starosta Mališ doplnil, že pozemky, u kterých nebude mít obec s vlastníky uzavřenu dohodu o spolufinancování územní studie, budou při projednávání změny územního plánu pravděpodobně přeřazeny do ploch nezastavitelných, kde výstavba rodinných domů nebude možná, a to ani v budoucnu.
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 30, odst. 2 o územní studii říká, že pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu, a dále v odst. 3 říká, že pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. Podnět, nebo-li požadavek na pořízení územní studie, je ale součástí územně plánovací dokumentace obce Ostravice schválené zastupitelstvem obce.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je žádost obce Ostravice o částečnou úhradu nákladů na pořízení studie majiteli dotčených pozemků v rozporu s § 30 platného stavebního zákona. Územní studii, jejíž pořízení je uloženo územním plánem jako podmínka pro rozhodování, hradí obec celou, nikoli jen z části za spoluúčasti vlastníků pozemků náležejících do řešeného území. Tento názor je v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj.
Pokud Obecní úřad Ostravice takto požaduje a přijímá finanční prostředky, bezdůvodně se obohacuje, neboť k tomuto jednání nemá žádný právní nárok. A dále, pokud obec Ostravice neoprávněně brání ve zhotovení územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, jedná se s největší pravděpodobností o libovůli ze strany obecního úřadu. Poškození občané se tedy mohou domáhat svých práv, z důvodu bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
Petr Snášel