DALŠÍ PROBLÉMOVÁ FÁZE OSTRAVICKÉHO KLUZIŠTĚ

Energetická krize zasáhla i Ostravici a náklady na elektřinu jsou tak extrémní, že se letos na Ostravici nebruslí a technologie kluziště pořízená za 6,6 milionů Kč leží bohužel ladem.

Ostravické kluziště si za dobu svého života na Ostravici prošlo několika fázemi. Jedním z nemilých překvapení bylo, že se skutečné provozní náklady, uváděné před koupí ve výši 40 000 Kč měsíčně, přehouply několikanásobně. Bylo tedy jasné, že původně uvedené provozní náklady byly jen z říše pohádek a jednalo se o neprodiskutovanou a řádně neuváženou investici.

Se současnou energetickou krizí tedy ostravické kluziště prožívá svůj další nepříjemný příběh, kterých za těch pár let již bylo několik. Vezměme to tedy popořadě.

Záměr pořízení kluziště:

Starosta obce Ostravice v březnu 2017 přišel na zasedání zastupitelstva s návrhem pořídit mobilní kluziště. Záměr nebyl zastupitelům předložen 7 dní předem, jak stanoví jednací řád zastupitelstva obce, ale narychlo až uprostřed samotného jednání zastupitelstva. Z následné diskuze bylo zřejmé, že narychlo předložený záměr byl čistě účelovým jednáním, kdy vedení obce chtělo využít momentu překvapení. Z verbálního podání starosty bylo zřejmé, že minimálně starosta se o umělé ledové plochy zajímal již delší dobu.

Záměr byl prezentován jako ekonomicky nevýhodný, avšak společensky prospěšný. Měsíční náklady byly vyčísleny na 40 000 Kč měsíčně, s možností použití zbytkového tepla pro Základní školu. Diskuze byla ukončena usnesením zastupitelstva č. 17/17 ze dne 6.3.2017, ve smyslu, že „Zastupitelstvo pověřilo radu obce k výběru technické specifikace, technologie chlazení…….. Po přípravě těchto materiálů bude svoláno zastupitelstvo obce pro konečné odsouhlasení financování a výběru dodavatele“. To se však nakonec bohužel nestalo a výběr dodavatele technologie kluziště provedla jen rada obce.

Pořízení kluziště Ostravice

Zastupitelstvo tedy bylo z rozhodování o výběru dodavatele vyšachováno usnesením rady obce č . 10/78 dne 31.7.2017.

Nakonec bylo zastupitelům předloženo dne 7.8.2017 pouze schválení úvěru ve výši 6 600 000 Kč a širší diskuze zastupitelů k samotné technologii, či samotnému výběru dodavatele (při kterém byly jisté potíže viz. níže), vlastně ani neproběhla.

S odstupem času se samotným provozem ukázalo, že náklady uvedené v návrhu starosty obce byly značně nepřesné a provozní náklady se vyšplhaly přes 500 000 Kč za jednu bruslařskou sezónu, protože i práce ledařů a obsluhy se holt musí zaplatit. A k těmto nákladům je ještě potřeba každý měsíc splácet úvěr částkou 80 000 Kč, a to až do prosince 2024.

Roční náklady obce na bruslení u Základní školy se tedy vyšplhaly na cca 1,5 miliónu Kč.

Výběrové řízení

Zastupitelstvo schválilo záměr a obec vypsala výběrového řízení na dodávku a montáž mobilního kluziště.

Obec vyzvala k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku celkem 5 uchazečů: 

BaP hoding a.s., 612 00 Brno, Purkyňova 35b

JDK spol. s.r.o., 288 02 Nymburk, Pražská 2161

JM Demicarr s.r.o., 684 01 Slavkov u Brna, Bučovická 180

67 s.r.o., 664 81 Ostrovačice, Veveří 212

Winsol s.r.o., 616 00 Brno, Doležalova 4

Skutečnost, že některé firmy, vyzvané k podání nabídky, byly vlastně poddodavatelé vítěze výběrového řízení, je přinejmenším hodna pozvednutého obočí.

V průběhu řízení byla podána žádost o upřesnění zadávací dokumentace a poté i námitka na možné zvýhodnění konkrétní firmy. Obec se tedy musela s námitkou vypořádat. Z dokumentu je parné, že se s námitkou vypořádal pouze starosta obce, rada obce v této záležitosti nejednala. O podané námitce se nikdo nedozvěděl, protože není uvedena na profilu zadavatele a na zasedání orgánů obce nebyla nikdy projednána.

Kdy byli delegováni členové hodnotící komise, není ze zápisů rady obce možné zjistit. V dokumentu je jen obecně konstatováno, že komise byla delegována zadavatelem, tedy obcí Ostravice, která byla zastoupená starostou.

Z protokolu o otevírání obálek vyplývá, že byla zadavatelem delegována i komise pro otevírání obálek. V zápisech z rady obce a na profilu zakázky k delegování komise pro otevírání obálek, nelze nic dohledat.

Příběh rolby za 491 000 Kč, která takovou hodnotu neměla

Vedení obce v roce 2017 kluziště převzalo a obec jej začala provozovat. V roce 2018 nové vedení obce (Patrioti Ostravice a KDU-ČSL Ostravice) zjistilo, že obec současně s kluzištěm převzala také minirolbu na úpravu ledu. Tato minirolba ale nesplňovala podmínky zadávací dokumentace, poněvadž neobsahovala tříbodový závěs, lopatkový dopravník sněhu, zametací kartáč na sníh a pohonné hydraulické motory, jak bylo poptáváno v technické specifikaci při výběrovém řízení.

Cena vysoutěžené a zaplacené minirolby byla 491 000 Kč, ve skutečnosti však byla obci dodána miniroba v mnohem nižší hodnotě. Důvody, proč obec takto postupovala, nebyly známy. Bylo tedy nutné, docílit toho, aby bylo obci dodáno to, co bylo skutečně zaplaceno. To se v roce 2020 podařilo.

Provozování kluziště u Základní školy

Provozní nálady na zimní sezónu v roce 2018-2019 se vyšplhaly na více jak 500 000 Kč. Částka uvedená zastupitelům na zasedání obce před pořízením kluziště byla tedy značně nepřesná a cena provozu přesáhla zamýšlené náklady přibližně 12x. Navíc se ani nekonala, v návrhu bývalého starosty avizovaná, úspora na vytápění Základní školy, poněvadž zařízení nebylo vůbec na školu napojeno.

Kluziště umístěné na hřišti Základní školy působilo problémy, poněvadž nebylo vyřešeno parkování a docházelo tak k přestupkům při parkování v zákazu vjezdu.

Větším problémem však bylo, že chladicí jednotka byla umístěna nevhodně – blízko stěny školy a hrozilo tak nebezpečí, že do ní spadne ze střechy sníh a jednotku poškodí.

Nejzásadnějším problémem pak bylo, že ledová plocha přibližně 5,5 měsíce, kvůli montáži a demontáži kluziště, blokovala hřiště u Základní školy. Proto se tehdejší nové vedení obce (Patrioti Ostravice a KDU-ČSL Ostravice) začalo zabývat otázkou, zda není na Ostravici jiné vhodnější místo, pro provozování kluziště.

Příběh (ne)provozování na pile

Jak již bylo uvedeno v úvodu, náklady na jednu sezónu provozování kluziště značně přesáhly náklady, které byly zastupitelům avizovány v návrhu při jeho pořizování. Dnes je bohužel jasné, že avizovaných 30 000 až 40 0000 Kč byla hodnota z říše fantazie, poněvadž bylo potřeba zajistit u ledové plochy její neustálou údržbu, obsluhu a také dohled při bruslení. Náklady tak reálně vzrostly na více než 500 000 Kč za jednu sezónu, přičemž příjem ze vstupného nijak zásadně tyto náklady nesnižoval. Bylo tedy více než vhodné zamyslet se nad optimalizací opravdu extrémních nákladů.

Věci se posunuly do další fáze, když se v roce 2021 objevil záměr provozování kluziště pod střechou na pile, kde mělo vzniknout podobné zařízení, jaké vlastní obec. Bylo jasné, že kdyby k tomu došlo, byla by obecní, dodnes zcela nezaplacená, investice ve výši 6 miliónů Kč, ještě více prodělečná. Došlo tedy k dohodě, že by bylo možné ledovou plochu propachtovat zájemci o její provozování. Obec tedy vypsala veřejnou soutěž na propachtování technologie kluziště, které by bylo provozováno pod střechou. Na základě výsledku výběrového řízení byla uzavřena Pachtovní smlouva s provozovatelem na pile a začalo se bruslit.

Radost z bruslení ale netrvala dlouho. Již na přelomu roků 2021-2022 se objevil problém se zdražováním energií a situace se pak ještě více vyhrotila energetickou krizí na jaře 2022.

Na jaře 2022 však nebylo jasné, jaká bude predikce vývoje ceny energií a tak se tehdejší vedení obce (Patrioti Ostravice a KDU ČSL) s provozovatelem kluziště dohodlo, že se tato záležitost bude řešit ihned po komunálních volbách 2022, a samozřejmě dříve než nastane zimní sezóna.

Nové vedení obce (Nezávislí, KDU ČSL, TOP09 a ODS) však věc předložilo zastupitelům až v prosinci 2022, kdy byla zastupitelům předložena žádost provozovatele kluziště o veřejné projednání dodatku.

Zásadní problém ale byl, že na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Ostravice nebyl žádný dodatek k pachtovní smlouvě předložen a tedy nebylo o čem jednat, ani co schválit.

Zastupitelstvo obce tedy o této věci jednalo i v lednu 2023 a projednalo informace, že provozování kluziště je veřejnou zakázkou s jasně definovanými pravidly a proto není možné k pachtovní smlouvě uzavřít požadovaný dodatek, kterým by byla smluvní pokuta zpětně prominuta.

Provozovateli kluziště tedy, když se nebruslí, každý den nabíhá smluvní pokuta 1 000 Kč a nebude-li se bruslit celou zimu, dosáhne smluvní pokuta na jaře 2023 výše 180 000 Kč.

Obec Ostravice se vmanévrovala do situace, kdy musí na základě pachtovní smlouvy, při neprovozování kluziště, každý měsíc účtovat provozovateli kluziště smluvní pokutu a provozovatel kluziště musí všechny tyto pokuty uhradit.