U NÁS V „KOCOURKOVĚ“ ANEB JAK TO CHODÍ NA OSTRAVICI

Rok s rokem se sešel a každý bilancuje, jaký byl ten uplynulý. Na Ostravici to byl rok jako všechny předešlé, tedy minimálně ty poslední čtyři, tedy ne moc dobrý. Zastupitelstvo je rozhádané, protože na jedné straně stojí starosta Mališ s obecním rozpočtem a obecními právníky a na straně druhé občané, kteří chtějí změnit Ostravici k lepšímu a to jak společensky, tak také ekonomicky.
Již několik let se někteří občané snaží otevřít širší diskuzi o dodržování zákona o obcích a jiných právních předpisů. Ve zbytku České republiky by to zřejmě nebyl problém, ale na Ostravici to problém je. A Ostravici nečeká zřejmě, žádné zlepšení, protože v křeslech starosty a místostarosty opět usedli Ing. Miroslav Mališ a jeho věrný druh pan Jiří Pavlán. Odchozí zastupitelé byli nahrazeni zastupiteli novými, kteří jsou ekonomicky závislí na obci, a to buď přímo jako zaměstnanci obce, zaměstnanci obecních organizací, partneři zaměstnanců obce, nájemci obecních prostor, nebo nepřímo jako dodavatelé služeb pro obec a lze tedy předpokládat jejich loajálnost k vedení. Kdo by si to přeci chtěl rozházet se svým chlebodárcem, tedy obcí a jejím starostou?  A tak v patnáctičlenném zastupitelstvu je nadpoloviční většina zastupitelů natolik „nezávislých“, že se raději při hlasování v zastupitelstvu obce nijak demokraticky nevyjadřují, aby se tak nedostali do křížku s autokratickým systémem pana starosty, přičemž si zřejmě vůbec neuvědomují, že jednou by na tento systém mohli také oni sami doplatit.
Panem starostou a jeho nově zvolenými zastupiteli byl opět zamítnut návrh opozice na pořizování audio záznamů ze zasedání zastupitelstva pro potřeby občanů. Vedení obce Ostravice má vůbec s podáváním informací značný problém, a to nejen občanům, ale také zastupitelům. Když totiž v minulém volebním období žádal opoziční zastupitel o podání informací potřebných pro výkon své funkce, a to formou kopií usnesení rady obce, místostarosta Palván mu je odmítl poskytnout s tím, že si prý starosta Mališ nepřeje, aby tyto zápisy kolovaly po obci! Holt, na Ostravici platí, že kdo se moc ptá, nic se nedoví. Ale jelikož se opoziční zastupitel nehodlal vzdát svého práva na informace, musel podstoupit úřední martýrium táhnoucí se více než rok, díky němuž se však nyní usnesení rady alespoň zveřejňují na internetu ve formě zápisů. Sice i s měsíčním zpožděním, ale zveřejňují. Odpor starosty Mališe byl tehdy značný, nicméně nakonec konstatoval, že „budeme nad rámec zákona zveřejňovat zápisy na internetu“.
A tak se dnes již zvídavý občan může s jistým časovým odstupem dozvědět, jak samolibé vedení obce nerespektuje rozhodnutí zastupitelstva a jak dochází k paradoxním situacím, kdy obecní zastupitelstvo o něčem rozhodne, ale rada obce pod vedením starosty toto nerespektují. Např. když zastupitelstvo v minulosti rozhodlo, že audit hospodaření obce má být proveden zdarma Krajským úřadem, rada obce to nerespektovala, provedením auditu pověřila soukromý subjekt (za úhradu) a protože někteří opoziční zastupitelé s tímto postupem nesouhlasili a požadovali respektování rozhodnutí zastupitelstva obce, jako nadřízeného orgánu, spor skončil u soudu, u kterého se prokázalo, že starosta před zastupiteli zamlčoval důležité informace, které by ovlivnily jejich rozhodování. A i když bylo soudem konstatováno, že obvinění skutečně porušili zákon, věc dosud není pravomocně skončena, neboť obvinění starosta, místostarosta a členové tehdejší rady obce se hájí tím, že nevznikla žádná finanční škoda. Finanční škoda sice tehdy opravdu nevznikla, nikoliv však přičiněním obviněných, ale díky opozičním zastupitelům, kteří si včas ověřili u Krajského úřadu, zda u něj starosta audit dle rozhodnutí zastupitelstva skutečně objednal. Krajský úřad poté musel starostovi připomenout jeho povinnost dodržovat rozhodnutí zastupitelstva obce. O to, zda byla či nebyla způsobena finanční škoda, zde však přece nejde. Jde především o to, aby si starosta obce nemohl a ani nezkoušel dělat, cokoliv se mu zachce, aby se choval jako správný hospodář, jak mu ukládá zákon a dodržoval právní předpisy.
Vedení obce Ostravice má vůbec zajímavé návyky směrem k hospodaření. Např. když přijde zima a náhodou během ní nenapadne skoro žádný sníh, jako v zimě 2013/2014, tak se přesto obecnímu dodavateli zimní údržby – rodinné firmě otce starosty vyplatí 240 000 Kč, a to bez smlouvy o dílo, převážně jen za pohotovost, protože není-li sníh a náledí, tak nejsou ani výkony. Když ale náhodou zimní údržbu ve výběrovém řízení pro následující období 2014/2015 vyhraje a začne provádět jiný dodavatel, najednou se starosta Mališ snaží chovat „hospodárně“, pro korunu by si nechal vrtat koleno a doslova číhá za rohem na výjezd techniky dodavatele a rozporuje jeho řádně odvedenou práci s odůvodněním, že traktor vyjel jen o pár minut později. Starosta Mališ sice hájí tento svůj přístup hospodárností, trochu to ale vypadá jako šikanování nového dodavatele hledáním jakýchkoliv, i malicherných chybiček, a to proto, aby pak mohl pan starosta veřejně tvrdit, že to a ono nová dodavatelská firma neumí, či nezvládá (na rozdíl od předchozího dodavatele – rodinné firmy starostova otce) a aby zakázku současnému dodavateli co nejvíce znechutil a třeba mu přivodil i finanční potíže (současný nový dodavatel totiž po vysoutěžení zakázky investoval  miliony korun do nové techniky, proto aby zajistil co nejvyšší kvalitu provedení zimní údržby).
Starosta opět účelově překrucuje některé skutečnosti, tak jako v prosinci 2013, kdy si vzal jako rukojmí nic netušící občany obce Ostravice a nezajistil posypání zasněžených a zledovatělých komunikací, přičemž tehdy tvrdil, že „neví kam dovézt posypový materiál“, protože prý není vysoutěžen dodavatel zimní údržby (rodinná firma starostova otce tehdy díky nezdůvodněnému zdražení téměř o 50% neprošla). Toto starosta tvrdil na veřejném zasedání zastupitelstva obce s vědomím, že již v listopadu 2013 byla do obce navezena posypová struska, kterou navíc objednal sám starosta Mališ. Nelze to tedy nazvat jinak, než zbytečným a účelovým vyvoláváním paniky a nechutným zneužíváním důvěry nic netušících občanů obce ku svému prospěchu.
Na přímý dotaz zastupitele, proč je tuto zimu obcí nakupován nový posypový materiál a není používáno zbylé množství ze 281 tun posypového materiálu nakoupeného v zimě 2013/2014, starosta „moudře“ odpověděl, že raději nakupuje strusku novou, že to vyjde levněji. Zima 2013/2014 byla mírná, vlastně žádná, a tak někde v obci sice možná leží až 200 tun posypové strusky, ale kupuje se nová, samozřejmě v duchu hospodárnosti.
Ostatně ani před lety se obec, již za účasti, tehdy ještě místostarosty Mališe, nechovala zrovna hospodárně, když se překvapivě rychle zbavila obecního nájemního domu poté, co ho nemalým finančním nákladem zrekonstruovala. Proces prodeje proběhl tak rychle, že než se vůbec všichni nájemníci rozkoukali, aby zvážili možnost odkoupení bytů do svého vlastnictví, celý dům s bytovými jednotkami, koupil jeden nájemník. Tímto nájemníkem a následně novým majitelem domu nebyl nikdo jiný než tehdejší místostarosta a současný starosta Ing. Miroslav Mališ.
Je také alarmující, že obec Ostravice nedokázala již po dvou finálních veřejných projednáních návrhu územního plánu pod vedením Ing. Mališe tento plán dodnes dokončit. Obec prý čeká další veřejné projednání, v pořadí tedy třetí, tak doufejme, že do třetice všeho dobrého a obec se po téměř 9 letech k tomuto plánu konečně dopracuje. To je ale samostatný a několik let dlouhý příběh o tom, jak obec nespolupracovala se zhotovitelem návrhu územního  plánu, nebo například jak pan starosta Mališ a jemu loajální zastupitelé navrhovali různé nezákonné regulativy, které naštěstí nadřízené orgány z návrhu územního plánu vypustily, ale předtím se jimi musely zabývat. Tak o tom snad jindy.
Je zcela nepřípustné, aby starosta občanům účelově neposkytoval informace, nebo dokonce překrucoval skutečnosti, porušoval zákony, překračoval své pravomoci a užíval svého postavení k prospěchu svému a nikoliv obecnímu. Současnou situaci nijak nezlepšuje skutečnost, že je na Ostravici nově v zastupitelstvu nadpoloviční většina zastupitelů ekonomicky závislých na obci nebo obecních organizacích. V takovém případě se totiž o svobodném rozhodování zastupitelů obce nedá vůbec hovořit.
Na Ostravici se vždy volil starosta obce tajně, aby bylo naplněno právo na svobodu rozhodování a zastupitelé nevolili pod nátlakem.  Bohužel tentokrát tomu bylo jinak a starosta si prosadil volbu veřejnou. Možná, že starostu Mališe k tomu vedl strach, že mu nově zvolení zastupitelé svůj hlas, ať již z jakéhokoliv důvodu, slíbí a pak v tajné volbě rozhodnou svobodně jinak. Navíc před volbou byl pouze přečten návrh kandidáta na starostu, místostarostu a členů rady obce a k hlasování o protinávrzích se zastupitelstvo díky způsobu vedení jednání vůbec nedostalo. Takový postup je v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva, poněvadž o protinávrhu se má vždy hlasovat dříve než o návrhu navrhovatele, ale starosta moc dobře ví, že porušení jednacího řádu neznamená porušení zákona, nýbrž pouze porušení jakési dohody zastupitelů o způsobu jednání. Na dohody a chlapská slova se ale na Ostravici nehraje a tak tento starostou Mališem a místostarostou Pavlánem zavedený autokratický systém, kdy si jednotlivec nebo skupinka jednotlivců usurpuje veřejnou moc, dále někomu přináší ovoce.