OSTRAVICKÁ AUTOKRACIE ANEB PRÁVO PO NAŠEM

Nejedná se sice o autokracii v pravém slova smyslu, ale určité společné znaky by zde mohly být. Zastupitelstvo obce Ostravice souhlasí s tím, že obec bude řídit starosta Mališ a pod jeho vedením se budou vyhlašovat a projektovat veřejné zakázky, otevírat obálky s nabídkami uchazečů a za tuto činnost bude pobírat odměny.

Starosta a zároveň také místopředseda SOČO, Ing. Miroslav Mališ a Jiří Pavlán, však nyní, dle tvrzení Mgr. Zwyrtek Hamplové, nemůžou smlouvy podepisovat, jelikož prý jsou v rámci trestního řízení jednoznačně v určitém střetu zájmu, a proto je žádoucí, aby smluvní ujednání s dodavateli a také odpovědnost svým podpisem za ně řešil někdo jiný ze zbývajících 13-ti zastupitelů. Starosta Mališ proto navrhnul aby to byl, konkrétně pan Tomáš Kokeš.

Aby zamezil případnému odporu opozičního zastupitele, tvrdí dále starosta, za souhlasného mlčení ostatních zastupitelů i obecní právničky Zwyrtek Hamplové, že „zastupitel je podle § 83 zákona o obcích povinen plnit úkoly, kterými jej zastupitelstvo pověří“.

A jak jinak, usnesení v duchu přání pana starosty bylo zastupitelstvem schváleno, a to i přes můj nesouhlas s tímto návrhem, který pokládám za jednostranně účelový. 

Jakto, že obecní právnička Zwyrtek Hamplová neupozornila starostu, že si těžko toto hlasovaním vynutit? Proč Mgr. Zwyrtek Hamplová starostovi nevysvětlí to, o čem sama píše ve své vlastní publikaci Profesionální zastupitel aneb komunální politik profesionál II?

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce povinnost

  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem,
  2. plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží,
  3. hájit zájmy občanů obce,
  4. jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

Jak vyvozuje Mgr. Zwyrtek Hamplová ve své publikaci na straně 16 k bodu b): „Stěží si představit situace, kdy proti vůli zastupitele mu je uložen úkol. Jedná se vždy o určitou shodu. Uvedené ustanovení proto spíše upravuje situaci, kdy je úkol zastupiteli na základě jeho souhlasu uložen. Ani v případě, že zastupiteli je uložen za jeho souhlasu úkol, a on jej nesplní, obecně platí, že jej nemůže nikdo sankcionovat. Zde však již existuje jedna výjimka – je-li v orgánu, který zastupitelstvo volí, může jej opět příslušný orgán „za trest“ z funkce odvolat.“ (Citace z publikace Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové – Profesionální zastupitel aneb komunální politik profesionál II)

Obecní právnička tedy ví, že si jen „stěží představit situace“, kdy bude zastuoitelstvo ukládat zastupiteli úkoly proti jeho vůli a že povinnost zastupitele plnit úkoly není nijak vymahatelná. Proč tedy to tiché mlčení obecní právničky Zwyrtek Hamplové ve chvíli, kdy starosta obce sám sobě i veřejnosti špatně vykládá zákon? Že by byla zastupitelstva obce s účastí obecní právničky svolávána nikoliv proto, aby se něco vyřešilo, nýbrž proto, aby se dělala komunální politika stylem, chytneme lidi pod krkem (v tomto případě cestou Kamenec), ohromíme je paragrafy a pak je dostaneme tam, kam potřebujeme? A to vše za obecní peníze? Nebo je to soukromé právní poradenství hrazené Ing. Mališem z jeho soukromých finančních prostředků?

Připomíná mi to kauzu přezkumu hospodaření (audit), kdy bylo také ve hře špatné právní stanovisko Mgr. Zwyrtek Hamplové. Rada obce tehdy nerespektovala usnesení zastupiteltva a výsledkem nakonec bylo, že soud zprostil obžaloby radní obce Ostravice i přesto, že byl porušen zákon. Tento verdikt je mimo jiné odůvodněn tím, že si radní obce, aby předešli komplikacím, pořídili co by osoby práva neznalé, stanovisko advokátky, která je v mylném závěru utvrdila. Rozsudek OS ZDE, usnesení KS ZDE.

Z toho všeho mám subjektivní dojem, že je v současné době jen vyráběna další pseudokauza, za kterou nakonec někdo paní právničce opět zaplatí, ať už to dopadne jakkoliv.

Tomáš Kokeš