PLATÍTE DANĚ? KONTROLA, JAK SE S NIMI NAKLÁDÁ SE NEKONÁ

Možná, že jsme již přišili na to, proč je nutné, aby obec Ostravice měla nastaveny daně z nemovitostí na maximu možného, tedy na pětinásobku. Mimo jiné výdaje potřebuje obec peníze i na zbytečně vedené soudní spory a exekutory.

Starosta Mališ k tomu říká, „ano, k pochybení došlo“.

Kontrola, kterou opoziční zastupitelé navrhovali na posledním zasedání zastupitelstva, měla do budoucna na obecním úřadě v Ostravici zabezpečit řádné nakládání s pravomocnými rozsudky soudů. Zejména, jsou-li obci rozsudkem pravomocně stanoveny finanční sankce. Naší snahou je předejít situaci, kdy pro neplnění povinnosti rozsudkem uložené dojde k obstavení majetku obce exekutorem, jak se již bohužel stalo.

Navrhovali jsme, aby byla provedena kontrola, na základě které by poté bylo možné přijmout opatření, jež napříště zamezí nesmyslnému plýtvání penězi z rozpočtu obce a stanoví osobní odpovědnost.

Zastupitelstvo obce, jako nejvyšší orgán obce, ale návrh na provedení kontroly toho, jak je na obecním úřadě nakládáno s rozsudky soudů, neschválilo a před možným pochybením a odpovědností z toho vyplývající tak strčilo hlavu do písku.

Zastupitelé Tomáš Kokeš,

RNDr. Miroslav Hůrka

Ing. Petr Lechner