MÁME NA OBCI PŘÍSNĚ TAJNÉ INFORMACE?

Zřejmě touto níže popsanou anabází to všechno začalo. Nevím jestli neochota starosty Mališe poskytovat zastupitelům informace pramenila z nevědomosti nebo z toho, že bylo co tajit. Nicméně dnes by se mohlo zdát, že to byla kombinace obojího. Měl jsem tedy jen dvě možnosti a to buď se smířit s tím, že dle slov místostarosty Pavlána si starosta Mališ nepřeje aby zápisy z rady obce „trajdaly“ po obci a nebo trvat na svých právech. Vybral jsem si tedy tu druhou možnost a možná i proto se podařilo, že zápisy z rady obce jsou dnes zveřejňovány na webu obce.

 

Leden – únor 2011

Při osobních návštěvách obecního úřadu jsem jako člen zastupitelstva obce žádal o poskytnutí fotokopií zápisů z jednání rady obce. Tyto mi opakovaně nebyly poskytnuty, přičemž je bylo možné pořídit. Místostarosta Jiří Pavlán mi sdělil, že si starosta obce Ing. Miroslav Mališ nepřeje, aby tyto zápisy kolovaly po obci. Starosta obce mi při mé osobní návštěvě obecního úřadu doporučil, abych si „sedl, vzal tužku a papír a opsal si, co potřebuji“.

29.3.2011 starosta vyžaduje, nad rámec zákona, že žádosti musí být podávány osobně na podatelnu, nebo emailem s elektronickým podpisem a nebo datovou schránkou. Dokument ZDE.

31.3.2011 jsem tedy zažádal o fotokopie zápisů z jednání rady obce písemně. Dokument ZDE.

29.4.2011 jsem byl starostou Mališem ODMÍTÁN A POUČOVÁN. Starosta tak zcela VĚDOMĚ vytvořil situaci, kdy zastupitelé měli jedinou možnost jak získat informace o jednání rady obce, a to pouze na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, na kterých se pouze čtou zápisy z jednání rady obce. Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce a rada obce je tomuto orgánu podřízena a pouhé čtení zápisů z jednání rady na zasedání zastupitelstva podávalo informace o činnosti rady nedostatečně.Dokument ZDE.

18.5.2011 opakuji svou žádost. Dokument ZDE.

3.6.2011 opět stejná odpověď starosty ve smyslu, že si ze zápisů rady obce mohu udělat JEN výpisky a že zápisy rady jsou JEN k nahlédnutí. DokumentZDE.

20.6.2011 jsem tedy podal proti postupu obce stížnost ke Krajskému úřadu. Dokument ZDE.

24.6.2011Krajský úřad postoupil mou stížnost obci. Dokument ZDE – list 1, list 2.

11.7.2011 odpověď starosty. Dokument ZDE.

Trvalo tedy 7 měsíců než jsme se dostali k zápisům rady obce!

 

14.9.2011 jsem podal žádost o informace. Dokument ZDE.

29.9.2011 starosta Mališ neoprávněně požaduje po mně a rovněž po dalším zastupiteli Ing. Jiřím Stonavském za poskytnuté informace finanční úhradu. Dokument ZDE.

28.10.2011 jsem proti postupu obce podat stížnost. DokumentZDE.

24.11.2011 obec na tuto stížnost nijak nereagovala. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než požádat Krajský úřad v Ostravě o informaci, zdali obec postoupila spisový materiál dle zákona č. 106/1999 Sb. Krajskému úřadu.

5.12.2011 mi Krajský úřad sdělil, že obec Ostravice jej vůbec neuvědomila. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Krajský úřad po posouzení věci shledal, že je příslušný se danou stížností zabývat a rozhodnutím doručeným dne 29.12.2011 přikázal obci Ostravice, aby ve lhůtě 15 dnů zjednala nápravu.

11.1.2012 mi starosta Mališ sděluje, že úhrada za poskytnuté informace nebude požadována – dokumentZDE. A doplňuje, že mi bylo bezplatně odpovězeno již 22.11.2011.

Úplný paradoxem na závěr je, že dle sdělení starosty mi měla být odpověď doručena dne 22.11.2011. Bohužel ale přišla e-mailem až dne 2.12.2011.

 

Z výše udených faktů je zřejmé, že rok 2011 byl neustále plný nesmyslných obstrukcí atd. Obec začala zvejňovat zápisy z rady obce na internetu až po intervencích Krajského úřadu.

Nepochopitelným, ale zřejmě „politickým“ závěrem starosty Mališe byl jeho článek v obecním tisku nazvaný „Ostravice rok po volbách“, ve kterém se občané dozvěděli, že se konečně podařilo zveřejňovat zápisy ze zastupitelsva obce (o zápisech z rady obce raději v článku nepadlo ani slovo) a bylo v něm nastíněno, že starosta má tedy „čistý stůl“.

Po roku obstrukcí to na mne působilo velmi tragikomicky. Podrobností neznalý občan samozřejmě tuto starostovu pohádku „spolknul i s navijákem“. 

Proč  pan Starosta ing. Miroslav Mališ tak zarputile brání informace, které mají být věřejně přístupné?

Pane starosto, to to ale trvalo. Už to skoro vypadalo, že máte co tajit…